Contact us

Zentrum fir politesch Bildung

138, Boulevard de la Pétrusse
L-2330 Luxembourg

Tél: (+352) 24 77 59 92
Email: demokratielabo@zpb.lu